Matka małoletniej uczennicy złożyła wniosek o przyznanie jej córce stypendium szkolnego, w postaci refundacji zakupu podręczników i przyborów szkolnych.

Czytaj: Wyższy dochód nie pozbawi zasiłku

Dyrektor centrum świadczeń odmówił przyznania stypendium z powodu przekroczenie kryterium dochodowego.

Matka dziewczynki odwołała się od decyzji. Wyjaśniła, iż w wyliczeniu jej dochodu organ uwzględnił między innymi alimenty. Tymczasem w miesiącu, w którym składała ona wniosek oraz w miesiącu kolejnym tych świadczeń nie otrzymała.

Organ poinformował, iż wyjaśnienie to nie jest istotne w sprawie, bowiem za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

WSA przyznał rację matce uczennicy.

W opinii sądu rozwiązanie prawne dotyczące dochodu jest tak skonstruowane, aby uwzględniana była jak najbardziej aktualna sytuacja dochodowa.

Z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wynika, że o ile przy ustalaniu dochodu zasadniczo uwzględnia się dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, to w drodze wyjątku od tej zasady w sytuacji w której stwierdza się utratę dochodu ustawodawca nakazuje ocenę dochodu z miesiąca złożenia wniosku.

WSA podkreślił, iż dotyczy to przypadku utraconego dochodu czyli sytuacji, gdy ktoś posiadał źródło dochodu o charakterze regularnym, a następnie je utracił. W rozpatrywanym przypadku niewypłacone skarżącej alimenty niewątpliwie stanowiły dochód utracony.

Sąd zwrócił uwagę, iż z oświadczenia kobiety wynika, że do chwili obecnej należne jej alimenty nie zostały wyegzekwowane. Skarżąca prowadziła egzekucję komorniczą tych alimentów, która jednak okazała się bezskuteczna. Fakt, że do chwili obecnej skarżąca nie otrzymała zaległych alimentów potwierdza jedynie tezę, że stanowiły one dochód utracony.

 

Odzyskanie tej wierzytelności, o ile będzie w ogóle możliwe, będzie stanowiło długotrwały proces. Ma to szczególne znaczenie w świetle ustawy o pomocy społecznej, której celem jest umożliwienie świadczenia pomocy rodzinie jej wymagającej w momencie, gdy jest ona niezbędna.

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 19 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 656/14,