W projekcie przewidziano zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych, ustawie o Radzie Ministrów oraz ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Planuje się zniesienie przepisów umożliwiających wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście i marszałkowi województwa zatrudnianie w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim doradców i asystentów. Zgodnie z projektem, nie będzie również możliwe zatrudnianie pracowników w gabinetach politycznych tworzonych przez Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministrów oraz innych członków Rady Ministrów. Gabinety polityczne istniejące w dniu uchwalenia projektowanej regulacji miałyby ulec rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy.

Celem zmiany są oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych z budżetu państwa.

Projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania (druk 276). Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl