Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wtorek w komunikacie prasowym, bez zmian pozostanie możliwość składania wniosku o ulgę w każdej placówce ZUS. Wniosek zostanie przesłany do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który będzie odpowiedzialny za kontakt z klientem, zebranie dokumentacji i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpatrzenia przez CUL.
Wnioski będą rozpatrywane przez pracowników CUL, którzy nie będą mieli kontaktu z wnioskodawcą, co zapewni obiektywność rozstrzygnięć i ograniczy ryzyko potencjalnych nadużyć.

 


Ulga i opłata prolongacyjna od niej

Jak przypomniał ZUS, ulga w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zadłużenia na raty pozwala płatnikowi spłacić należności z tytułu składek, zarówno na własne ubezpieczenia, jak i innych osób ubezpieczonych, na dogodnych warunkach ustalonych z ZUS. W ramach umowy o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek ZUS zobowiązuje się m.in. do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do należności objętych tym postępowaniem oraz do niewszczynania nowego postępowania egzekucyjnego. Począwszy od następnego dnia po dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi nie nalicza się odsetek za zwłokę od rozłożonych na raty należności. Zamiast odsetek naliczana jest opłata prolongacyjna. Stawka tej opłaty wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Wysokość opłaty zależy od czasu spłaty zadłużenia, gdyż naliczana jest ona do każdej raty oddzielnie, za okres od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o ulgę do dnia płatności danej raty. Zatem im dłuższy okres spłaty, tym opłata jest wyższa.
Zakład podkreślił, że tzw. tarcza antykryzysowa wprowadziła udogodnienia, zgodnie z którymi w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. nie nalicza się opłaty prolongacyjnej. Ważne jest, aby wniosek o ulgę był złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

W trakcie realizacji umowy płatnik może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu.

ZUS zachęca osoby zainteresowane odroczeniem lub rozłożeniem zadłużenia na raty do umówienia się na spotkanie z doradcą ds. ulg i umorzeń m.in. w formie e-wizyty. Doradca pomoże w załatwieniu formalności oraz w ustaleniu odpowiedniej formy spłaty zadłużenia przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji płatnika. Z doradcą można kontaktować się także osobiście w placówkach ZUS oraz telefonicznie. Numery telefonów do doradców znajdują się na stronie internetowej ZUS.