Celem aktu jest dostosowanie regulacji zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023, z późn. zm.) do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Ustawa uszczegóławia, w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, katalog wykroczeń, za które przewiduje się karę grzywny.
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia podwyższona została wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu za takie wykroczenia jak niedopełnienie obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego (w zakresie znajomości przepisów i zasad bhp) oraz dopuszczenie do pracy w ruchu zakładu osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji.