W dniu 8 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959). Na jego podstawie od 1 listopada 2012 r. wzrosną progi dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 539 zł (obecnie 504 zł). W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć kwoty 623 zł (obecnie 583 zł). Takie wysokości progów dochodowych będą obowiązywały przez dwa lata. Od 1 listopada 2014 r. przewidziana jest kolejna podwyżka progów dochodowych. Będą one wynosiły odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.

Od 1 listopada 2012 r. ulegają zmianie również niektóre kwoty świadczeń rodzinnych. Poczynając od tej daty:

- wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat wynosi 77 zł,

- wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 lat do 18 lat wynosi 106 zł,

- wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 18 lat do 24 lat wynosi 115 zł.

Bez zmian pozostaje:

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dziecko w wieku do 5 lat, nadal wynosi 60 zł,

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dziecko w wieku od 5 lat do 24 lat, nadal wynosi 80 zł,

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nadal wynosi 100 zł,

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania nadal wynosi od 50 zł do 90 zł,

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nadal wynosi 80 zł na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Również od dnia 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi nadal 153 zł miesięcznie a świadczenia pielęgnacyjnego 520 zł.

Nie uległy również zmianie kwoty dodatków: z tytułu urodzenia dziecka (nadal 1000 zł),z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego (nadal 400 zł), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (nadal od 170 zł (nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci)) oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (nadal 1000 zł).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 10 września 2012 r.

Data publikacji: 10 września 2012 r.