Od 1 lutego 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 167).

Rozporządzenie, które zostało wydane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291), określa wzory:

1) wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

2) umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP,

3) wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP,

4) zapotrzebowania na środki FGŚP na wypłatę świadczeń, składanego przez marszałka województwa dysponentowi Funduszu,

5) zapotrzebowania na środki FGŚP przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy oraz termin jego przekazania dysponentowi Funduszu.

Rozporządzenie określa również termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków FGŚP na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy oraz termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę ww. świadczeń, a także wzór tej informacji.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2015 r.