Jak wynika z informacji o przygotowywanym akcie prawnym, celem projektu, za przygotowanie którego odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, jest dostosowanie brzmienia rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1831) do przepisów znowelizowanej ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) oraz do ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

- Zasadnicza potrzeba zmiany rozporządzenia podyktowana jest wejściem w życie z dniem 20 lutego 2021 r. nowelizacji art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553) dokonała zmiany w zakresie sposobu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych przypadających więcej niż jednemu organowi egzekucyjnemu, poprzez uregulowanie zasady ich podziału z kwoty uzyskanej z egzekucji – czytamy w informacji.

Projekt będzie więc przewidywał zmiany w zakresie:

 1. dostosowania par. 24 rozporządzenia do znowelizowanego art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, poprzez określenie (w ust. 1 i 3-7) kolejności pokrycia wpłat z tytułu składek.
 2. dodatkowe zmiany w pozostałych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia mają charakter dostosowujący do ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, poprzez odpowiednie dodanie w przepisach rozporządzenia także nazwy Funduszu Solidarnościowego.

 


Co ma zmienić zmieniane rozporządzenie?

Od 20 lutego 2021 r. obowiązuje bowiem zmieniony art. 115 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zmieniony przez art. 1 pkt 32 lit. a tiret pierwsze, zmieniony ustawą z 4 lipca 2019 r. - Dz.U.2019.1553). Zgodnie z nim, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

 • opłatę manipulacyjną;
 • opłatę za czynności egzekucyjne;
 • wydatki egzekucyjne;
 • koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 par. 2 w przypadku, o którym mowa w art. 64ca par. 2;
 • opłatę egzekucyjną;
 • koszty upomnienia;
 • należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
 • należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
 • należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, należności celne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaspokojone w trzeciej kolejności;
 • koszty egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji należności celnej;
 • inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem par. 2a i 3.

 

Tymczasem obowiązujące rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych w par. 24 ust. 1 stanowi, że z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę należne funduszowi emerytalnemu i otwartym funduszom emerytalnym, proporcjonalnie do należności tych funduszy objętych tym tytułem.

Zmienione mają też zostać także ust. 3-7. Pierwszy z nich mówi, że z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę. Drugi (czyli ust. 4) przewiduje, że z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę. Zgodnie z kolei z ust. 5, z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, objętych danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki i odsetki za zwłokę należne każdemu z funduszy, proporcjonalnie do należności każdego z tych funduszy objętych tym tytułem. Natomiast w myśl ust. 6, wpłatę na pokrycie wymierzonej dodatkowej opłaty, objętej danym tytułem wykonawczym, rozlicza się w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, a następnie na pokrycie tej opłaty, a – jak mówi ostatni zmieniany ust. 7 w par. 24 - z wpłaty na pokrycie dodatkowej opłaty wymierzonej od nieopłaconych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, objętej danym tytułem wykonawczym, w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie dodatkową opłatę przysługującą każdemu z funduszy, proporcjonalnie do kwoty objętej tym tytułem.