I zapowiedzi wynika, że podczas posiedzenia z udziałem m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli premiera, związków zawodowych i pracodawców planowane jest także przyjęcie stanowiska w sprawie działań prewencyjnych Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa. Sformułowane przez Radę zalecenia zostaną przesłane do właściwych instytucji.

ROP nadzoruje warunki pracy. Sprawuje także nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Rada opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz norm dotyczących ochrony pracy. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa cztery lata.