Odpowiedź: w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie ma potrzeby wydzielania funduszu mieszkaniowego i funduszu socjalnego. Obowiązek tworzenia takich funduszy istniał do końca 1993 r. na mocy przepisów ustawy poprzedzającej ustawę o ZFŚS.

Uzasadnienie: fundusz tworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s. - jest funduszem jednolitym. Podział na podfundusze jest dopuszczalny, ale niekonieczny. Dopuszczalność wynika z treści art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s., zgodnie z którym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS, oraz zasady przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi wybranym przez nią do reprezentowania jej interesów. Ustawodawca nie ingeruje przy tym zbytnio w treść tego regulaminu, wobec czego pracodawca ma daleko posuniętą swobodę w dysponowaniu środkami, w tym w przeznaczaniu ich na poszczególne rodzaje działalności socjalnej. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 2 pkt 1 u.z.f.ś.s. przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Warto przy tym podkreślić, iż przepisy u.z.f.ś.s. weszły w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. i zastąpiły obowiązującą wcześniej ustawę z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (tekst jedn.: Dz. U. z 1990 r. Nr 58, poz. 343 z późn. zm.). Jednocześnie na mocy art. 21 u.z.f.ś.s. niewykorzystane środki zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego przechodzą na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W efekcie od ponad 20 lat nie ma obowiązku tworzenia funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych