Zakład pracy wypłacił wynagrodzenie pracownikom za marzec do 8 kwietnia. Zawiadomienie z ZUS o zmianie wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe otrzymano z dniem 1 kwietnia.
Jaką stopę procentową należy zastosować dla obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należną od wynagrodzenia wypłaconego lub postawionego do dyspozycji pracownika po 31 marca 2009 r. (wykazywaną w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień 2009 r.) należy obliczyć przy zastosowania stopy procentowej obowiązującej płatnika składek od 1 kwietnia 2009 r. Z kolei składkę na ubezpieczenie wypadkowe należną od wynagrodzenia wypłaconego lub postawionego do dyspozycji pracownika przed 1 kwietnia 2009 r.(wykazywaną w dokumentach rozliczeniowych za marzec 2009 r.), według stopy procentowej obowiązującej przed tym dniem.
Składki na ubezpieczenia społeczne płatnik składek powinien obliczać przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w dniu, w którym powstał obowiązek ich opłacenia. W przypadku ubezpieczonych, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych takim dniem jest dzień, w którym po stronie ubezpieczonego powstaje przychód wchodzący do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W myśl art. 18 ust. 1 i 3 w związku z art. 4 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., do takich ubezpieczonych należą przede wszystkim pracownicy, chałupnicy i zleceniobiorcy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług powstaje w dniu, w którym pracownik, chałupnik lub zleceniobiorca otrzymał lub postawiono do jego dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne lub otrzymał świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia. W konsekwencji, jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za marzec 2009 r. w kwietniu tego roku, składkę na ubezpieczenie wypadkowe należną od tego wynagrodzenia powinien obliczyć według stopy procentowej obowiązującej go od 1 kwietnia 2009 r. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należną od wynagrodzenia wypłaconego przed 1 kwietnia 2009 r. powinna być natomiast obliczona według obowiązującej w tym okresie stopy procentowej.