W jaki sposób rozliczyć delegację krajową na którą pracownik pojechał rowerem? Pracownik sam zdecydował o formie podróży. Delegacja przekroczyła 12 godzin (7.45-22.10). Czy w tym przypadku ważna jest ilość przebytych kilometrów? Jakie elementy powinno zawierać oświadczenie pracownika?
 

Pracownikowi będzie przysługiwała jedynie dieta i ewentualnie ryczałt na dojazdy, pod warunkiem jednakże, że pracownik z dojazdów takich korzystał. W oświadczeniu wystarczy, że pracownik napisze, iż odbył podróż w dniu..., w godzinach..., do ..., w celu..., środek transportu: rower.


 

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) nie zawierają regulacji mówiącej jak rozliczać podróż służbową rowerem, co oczywiście nie oznacza, że podróż taka nie jest możliwa. Zgodnie z § 5 rozporządzenia środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.
W katalogu powyższym brak jest rowerów, a na dodatek pracownik jadąc rowerem nie ponosi kosztów. Tym samym w sytuacji określonej w pytaniu pracownikowi nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu. Tym samym ilość przejechanych kilometrów jest bez znaczenia.
W efekcie pracownikowi będzie przysługiwała jedynie dieta i ewentualnie ryczałt na dojazdy, pod warunkiem jednakże, że pracownik z dojazdów takich korzystał.