Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy pracownicy zatrudnieni według stawki czasowo-premiowej otrzymują premię uznaniową w wysokości do 10% naliczonej od stawki osobistego zaszeregowania, proporcjonalnie do czasu faktycznie przepracowanego. Pracownicy wynagradzani są według stawki godzinowej, a wysokość przyznanej premii obliczana jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownik przepracował 200 godzin w miesiącu, w którym nominalny czas pracy wyniósł 176 godzin. Różnica pomiędzy 200 a 176 godzinami (czyli 24 godziny) jest płatna jako nadgodziny z dodatkiem 50%. Premię uznaniową przyznano w wysokości 5%. Stawka godzinowa wynosi 10 zł. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi: 176 * 10 zł = 1760 zł, premia uznaniowa (0,05 * 1760 zł) = 88 zł, nadgodziny dodatek = 24 * 15 zł = 360 zł.
Jaka jest podstawa obliczenia premii?
Premię należy obliczać od kwoty wynagrodzenia uwzględniającego także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
Zgodnie z art. 771 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, przy czym w przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala się warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania (art. 772 § 1 k.p.). Decydujące znaczenie będą więc miały przepisy regulaminu wynagradzania, gdyż zasady premiowania nie są uregulowane w żadnym akcie prawnym, dotyczącym wszystkich zatrudnionych. Zgodnie z cytowanym w pytaniu przepisem regulaminu wynagradzania: pracownicy zatrudnieni według stawki czasowo-premiowej otrzymują premię uznaniową w wysokości do 10% naliczonej od stawki osobistego zaszeregowania, proporcjonalnie do czasu faktycznie przepracowanego. Liczy się zatem czas faktycznie przepracowany, za który będzie przysługiwać wynagrodzenie. Dlatego należy uznać, że powinno się obliczać premię od wynagrodzenia uwzględniającego także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Michał Culepa - specjalista z zakresu prawa pracy