W nadchodzącym roku inspekcja pracy rozpocznie realizację pierwszego etapu długofalowych działań prewencyjno-kontrolnych, zaplanowanych na lata 2013 – 2015. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestię przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania, a zwłaszcza zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawarcie umowy o pracę, a ponadto na nadużywanie umów terminowych. W związku z tym więcej będzie kontroli zatrudniania pracowników tymczasowych, kontroli czasu pracy kierowców i placówek leczniczych.
Jest to reakcja PIP na coraz częstsze sygnały i postulaty pracowników, związków zawodowych, Rady Ochrony Pracy i komisji sejmowych o nieprawidłowościach w tym zakresie. Działania kontrolne PIP wsparte zostaną kampanią informacyjno-promocyjną: “Zanim podejmiesz pracę”, skierowaną do pracowników i osób rozpoczynających aktywność zawodową.
W sferze bezpieczeństwa pracy głównymi celami programu będzie ograniczenie skali wypadkowości i rozszerzanie działalności prewencyjnej. Służyć mają temu wzmożony nadzór nad grupą zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych, a także długofalowe działania kontrolne w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zwłaszcza o cechach powtarzalnych. Pracodawcy i przedsiębiorcy zainteresowani ograniczeniem zagrożeń wypadkowych będą mogli liczyć na merytoryczną pomoc w ramach programu prewencyjnego “Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”. Szczególny nacisk ma być położony na promowanie kultury prewencji w środowisku pracy. Do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy powinna zachęcić m.in. 3-letnia kampania informacyjno-promocyjna pod hasłem “Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.
Bardzo ważną częścią działań Insekcji pozostanie problematyka wypłaty należności pracowniczych. Tradycyjnie, pod szczególnym nadzorem inspektorów pracy pozostaną warunki wykonywania prac budowlanych i rozbiórkowych, a ponadto przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych, zakładach przemysłu spożywczego i szkołach.
W zakresie aktywności na forum międzynarodowym polska inspekcja pracy planuje nawiązanie bliższej współpracy z inspekcją ukraińską, w szczególności w obszarze legalności zatrudnienia. Spodziewana jest też wizyta międzynarodowego zespołu ekspertów, który - w ramach przeprowadzanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy oceny systemów inspekcyjnych państw członkowskich UE - oceni funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie oceniali przedstawiony dokument, zwracając uwagę na jego rzetelność oraz trafny dobór najważniejszych zadań. Dzielili się także uwagami i sugestiami, zgłaszając konkretne propozycje poszerzenia zapisów programu. Końcowa opinia ROP wyrażona będzie w stanowisku, które ma być przyjęte na kolejnym jej posiedzeniu.