Podczas ustalania przyczyn wypadków ustalamy:
Przyczynę  bezpośrednią wypadku -  jest ostatnie wydarzenie bezpośrednio prowadzące do urazu np.:
· kontakt z płomieniem lub gorącym/płonącym obiektem/środowiskiem;
· uderzenie przez spadający obiekt;
· kontakt z przedmiotem ostrym (nóż, ostrze itp.).
Przyczyny pośrednie wypadku -  są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku. Najczęściej stosowaną metodą badania przyczyn wypadków jest systematyka „TOL", która dzieli przyczyny pośrednie na trzy grupy:
· techniczne,
· organizacyjne,
· ludzkie.
 
Możliwe Przyczyny Techniczne (T)
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia:
· niewłaściwa struktura przestrzenna czynnika materialnego;
· nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego;
· niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
· brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;
· brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej;
· niewłaściwe elementy sterownicze;
· brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
· niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
· zastosowanie materiałów zastępczych;
· niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.
Wady materiałowe czynnika materialnego:
· ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
· nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
· niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
· niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
 
Możliwe Przyczyny Organizacyjne (O)
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
·         nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
·         niewłaściwe polecenia przełożonych;
·         brak nadzoru;
·        niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych;
·  wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika;
·         brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
·         dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów;
·         tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
·         niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika;
·         brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
·         tolerowanie, przez osoby sprawujące nadzór, stosowania niewłaściwej technologii;
·         dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań lekarskich;
·         wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej;
·         wykonywanie prac pomimo niewłaściwego zaopatrzenia w narzędzia, surowce.
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
·         niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy;
·         nieodpowiednie przejścia i dojścia;
·         nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców, półproduktów, produktów itp.);
·         nieusunięcie zbędnych przedmiotów, substancji lub energii (np. odpadów, opakowań, resztek substancji, niewyłącznie zasilania itp.);
·         brak środków ochrony indywidualnej;
·         niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej.
 
Możliwe Przyczyny Ludzkie (L)
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika:
·         używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego;
·         wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu czynnika materialnego;
·         użycie czynnika materialnego podczas przebywania osób w strefie zagrożenia;
·         niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego (np. niezaciągnięcie hamulca na postoju);
·         udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej;
·         użycie czynnika materialnego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
·         niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego;
·         wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego
przez pracownika.
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika:
· nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej;
· nieużywanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających;
· nieużywanie przez pracownika środków ochrony zbiorowej;
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika:
· wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków pracownika;
· przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych;
· wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa;
· wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłącznie maszyny, niewyłącznie napięcia);
· zbyt szybka jazda;
· niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia;
· żarty, bójki.
Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonywania pracy, spowodowany:
· nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną;
· przewlekłą lub ostrą chorobą psychiczną;
· zmęczeniem;
· zdenerwowaniem;
· spożyciem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane:
· nieznajomością zagrożenia;
· nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
· lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo);
· lekceważeniem poleceń przełożonych;
· niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności;
· zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem;
· niewłaściwym tempem pracy;
· brakiem doświadczenia.
 
Więcej na ten temat w Serwisie BHP.