Niektóre z prac zawartych w wykazie z nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) mogą być wykonywane przez pracowników posiadających konkretne uprawnienia. Można do nich zaliczyć m.in. uprawnienia elektroenergetyczne do prac przy instalacjach elektroenergetycznych, badania lekarskie wysokościowe oraz uprawnienia na wykonywanie konkretnych zawodów, np. spawacz lub kierowca wózka jezdniowego.
Ponieważ wykonywanie pewnych prac wiąże się z możliwością wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia wymagana jest asekuracja drugiego pracownika. To, czy pracownik asekurujący powinien posiadać takie same uprawnienia jak pracownik asekurowany może zależeć w dużej mierze od czynności wykonywanych w normalnym trybie pracy oraz czynności, jakie osoba asekurująca musi podjąć w celu interweniowania w sytuacji pojawienia się zagrożenia dla pracownika asekurowanego.
Jeżeli dwóch pracowników w zespole wykonuje takie same czynności główne przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, to zarówno pracownik asekurowany, jak i pracownik asekurujący powinni posiadać stosowne uprawnienia. Taka sytuacja może mieć miejsce na stanowisku pracy elektryka przy instalacjach elektroenergetycznych, znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, gdzie zarówno osoba asekurowana, jak i asekurująca wykonują takie same czynności główne związane z pracą przy instalacjach elektroenergetycznych (np. prace kontrolno – pomiarowe gdzie wymagane są uprawnienia SEP w zakresie dozoru D i eksploatacji E – jedna osoba uprawnienia SEP D i E, druga osoba uprawnienia SEP E).
Jeżeli natomiast pracownik asekurowany wykonuje wszystkie czynności główne przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, a pracownik asekurujący wykonuje czynności pomocnicze, pracownik asekurowany powinien posiadać stosowane uprawnienia, a pracownik asekurujący – nie. Taka sytuacja może mieć miejsce na stanowisku pracy spawacza, gdzie osoba asekurowana – spawacz wykonuje czynności główne związane ze spawaniem, a osoba asekurująca wykonuje czynności pomocnicze (np. odbieranie materiałów i urządzeń potrzebnych przy spawaniu).
Niemniej pracodawca nie powinien dopuścić do sytuacji, w której przy pracy zespołu dwuosobowego, podczas której nagle dochodzi do szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia, pracownik asekurowany nie kontynuuje działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu, z powodu braku stosownych uprawnień. W celu uniknięcia takich sytuacji zasadne byłoby, aby w zespole wykonującym takie same czynności główne dwóch pracowników miało uprawnienia do wykonywania konkretnych prac. Pracodawca tworząc wewnętrzny wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby może przy konkretnych pracach zamieścić informację o stosownych uprawnieniach dla osoby asekurowanej i asekurującej.