Na jak długo mogą być zawierane odnawiane co miesiąc umowy o pracę przez Agencje Pacy Tymczasowej?
Czy prawidłowe są umowy zawierane z pracownikiem na jeden miesiąc i następnie odnawiane i tak przez okres kilkunastu miesięcy?
 
 
Odpowiedź: nie ma przeszkód prawnych, aby agencja pracy tymczasowej zawierała z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę co miesiąc z tym, że nie może zostać przekroczony dopuszczalny okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.
 
Polecamy:  Praca tymczasowa – zalety i wady
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz.1608, z późn. zm.) - dalej u.z.p.t, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Pracownik tymczasowy wykonujący w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika, może wykonywać pracę tymczasową u danego pracodawcy – użytkownika do 36 miesięcy łącznie. Po tym okresie pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy (art. 20 ust. 2 i 3 u.z.p.t.)

Zgodnie z art. 7 u.z.p.t. agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Nie ma prawnych możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych w formule prawnej umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wyłącza limitowanie umów na czas określony przewidziane w art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. Biorąc więc pod uwagę brzmienie art. 21 u.z.p.t., agencja pracy tymczasowej może bez ograniczeń zawierać z pracownikiem tymczasowym umowy na czas określony.