31 marca Rada Ministrów przyjęła nowelizację kodeksu pracy. Celem zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy jest przede wszystkim ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

Jak jest teraz?

Obecnie przepisy mówią, że po dwóch umowach terminowych, trzecia musi być podpisana na czas nieograniczony. Można jednak tego nie robić, jeśli między umowami terminowymi była miesięczna przerwa w zatrudnieniu. Nie ma ograniczeń co do czasu trwania umowy na czas określony. Okres wypowiedzenia takich kontraktów wynosi obecnie maksymalnie 2 tygodnie (jeśli był wpisany do umowy) bez względu na czas ich trwania.

Co się zmieni?

Projekt zakłada ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe do 33 miesięcy, plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny – w sumie 36 miesięcy. Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą - ale zgodnie z projektem nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony.

Zgodnie z projektem zrównany będzie okres wypowiedzeń umów terminowych i na czas nieokreślony. Według nowelizacji, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi do sześciu miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, od pół roku do trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż przekracza trzy lata.

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą także umów na okres próbny. Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy.

Po zmianach w Kodeksie Pracy będą wyróżnione 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny. Zrezygnowano z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, która w praktyce była bardzo rzadko wykorzystywana.

Zmiany zakładają również ułatwienia dla firm. Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 1 kwietnia 2015 r.