Ustawa o PPK w art. 7 ust. 3 i ust. 5 wprost wskazuje charakter i role reprezentacji pracowników w procedurze wyboru instytucji finansowej z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK. Zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści przepisów rola reprezentacji pracowników jest konsultacyjna co oznacza, że w sytuacji, kiedy pracodawca nie osiągnie porozumienia ze związkami zawodowymi na miesiąc (25 września 2019 roku) przed ostatecznym terminem zawarcia umowy o zarządzanie (25 października 2019 roku) to może sam podjąć decyzję i zawrzeć umowę.

 

 

Powyższe oznacza, że pracodawcy mają już pełną swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru instytucji finansowej z którą zamierzają prowadzić PPK. Brak osiągniętego porozumienia może oznaczać dwie sytuacje, po pierwsze całkowity brak chęci zawarcia przedmiotowego porozumienia przez reprezentacje pracowników. Znane są sytuacje, kiedy to związki zawodowe oprotestowały wybór pracodawcy i nie zgodziły się na zawarcie porozumienia.

 


Druga sytuacja to brak jedności wszystkich przedstawicieli pracowników. Wielu pracodawców wstrzymywało się z zawarciem umowy o zarządzanie ze względu na sytuacje, kiedy cześć związków zawodowych opowiedziała się za instytucją finansową X wskazaną przez pracodawcę a druga część związków zawodowych za instytucją finansową Y. Przepisy ustawy o PPK wskazują, że pracodawca ma osiągnąć porozumienie, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi co oznacza że musi być jedność i wszyscy przedstawiciele pracowników powinni podpisać porozumienie.  W przypadku braku jedności pracodawca miał obowiązek poczekać na dzień 26 września z zawarciem porozumienia.

Od 26 września 2019 roku pracodawcy, którzy dotychczas nie zawarli umowy o zarządzanie PPK mają czas do 25 października na jej zawarcie. Natomiast do 12 listopada będą obowiązani zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK. warto podkreślić, że dopiero zawarcie drugiej umowy będzie powodowało konieczność obliczania, pobierania i odprowadzania wpłat do PPK.

Oskar Sobolewski prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego

Sprawdź w LEX: