Otóż powyższa konstelacja powoduje, że mimo adresowania systemu pracowniczych planów kapitałowych do wszystkich zatrudnionych w największych firmach (tych, które zatrudniały na 31 grudnia 2018 roku co najmniej 250 osób zatrudnionych) jedną z głównych zachęt do uczestnictwa – w postaci 240 zł dopłaty rocznej za 2019 roku otrzymają tylko nieliczni. I to tylko ci rzeczywiście najlepiej zarabiający. Jak to jest możliwe? Widać taki mamy klimat.

Zasady dopłaty rocznej w PPK

Jedną z dwóch wymiernych zachęt ze strony rządu do uczestnictwa w systemie pracowniczych planów kapitałowych jest tzw. dopłata roczna regulowana przepisami od art. 31 do 35 ustawy o PPK. Przepisy te jasno stanowią, że z samego już tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości 240 zł. Jednakże warunkiem przysługiwania dopłaty rocznej jest to, aby kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W praktyce 2019 roku oznacza to konieczność zasilenia rachunku uczestnika PPK kwotą co najmniej 472,50 zł i to do końca tego roku kalendarzowego.

Czytaj też: Zwolnienie z PIT dla młodych to dodatkowe zniżki przy PPK >

Zgodnie z przepisami uczestnikowi PPK przysługuje prawo do otrzymania tylko jednej dopłaty rocznej do PPK i to niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK. Ustawodawca przewidział rozwiązanie w sytuacji, gdy uczestnik posiada więcej niż jeden rachunek PPK, wtedy dopłata roczna za dany rok podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej. Sama zaś kwota dopłaty rocznej finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i jest ona ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

 


Haczyk w przypadku 2019 roku

Jak wskazano powyżej, literalnie brzmienie przepisów ustawy o PPK wskazuje, że w praktyce jednym warunkiem otrzymania przez danego uczestnika PPK kwoty 240 zł dopłaty rocznej jest to, aby jego rachunek PPK został zasilony co najmniej przedmiotową kwotą 240 zł. Co to jednak oznacza w praktyce dla możliwości otrzymania dopłaty rocznej za 2019 rok? Otóż, jeśli pracodawca zobowiązany do tworzenia PPK uczyni to w ostatnim możliwym zgodnie z przepisami terminie, to jest jeśli zawrze umowę o prowadzenie PPK w dniu 12 listopada 2019 roku, to wpłaty do PPK na rzecz zatrudnionych u niego osób uczestniczących w PPK będzie musiał dokonywać od składników wynagrodzenia wypłacanych tym osobom od tej daty. Ale w praktyce to, kiedy przedmiotowe kwoty wpłat do PPK naliczanych od wynagrodzenia uczestnika PPK trafią na jego rachunek PPK i czy trafią w 2019 roku,  zależą od tego, jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia obowiązujący u danego pracodawcy.

 

 

Jeśli w przepisach zakładowego prawa pracy obowiązujących u danego pracodawcy termin ten jest określony do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje dane wynagrodzenie to pracodawca będzie zobowiązany odprowadzić wpłaty do PPK od 1 do 15 dnia następnego miesiąca. Czyli od wynagrodzenia za listopada 2019 roku, wypłacanego do 30 listopada 2019 roku wpłaty do PPK należy odprowadzić do 15 grudnia 2019 roku. Konsekwentnie w tym przypadku wpłaty za miesiąc grudzień 2019 roku trzeba będzie odprowadzić do instytucji finansowej między 1 a 15 stycznia 2020 roku. Te ostatnie kwoty nie będą już wliczane do kwoty, od wpłacenia której uzależnione jest uprawienie do otrzymania dopłaty rocznej za 2019 rok, gdyż rachunek uczestnika PPK zostanie nimi uznany dopiero w 2020 roku.

Sprawdź w LEX: PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Natomiast jeśli przepisy zakładowego prawa pracy przewidują wypłatę wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca, to w praktyce oznacza to, że uczestnik PPK może nie otrzymać wpłaty do PPK na swój rachunek w 2019 roku, a przez co nie otrzyma w ogóle kwoty dopłaty rocznej za rok 2019 roku. Dzieje się to z tego powodu, że wpłaty od wynagrodzenia za listopad 2019 roku wypłacanego do 10 grudnia 2019 roku powinny zostać odprowadzone do instytucji finansowej między 1 a 15 stycznia 2020 roku, a więc być wliczane do przedmiotowego limitu już 2020 roku, a nie jeszcze 2019 roku.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie >

PPK w 2019  - pogoda dla bogaczy

Powyżej przedstawione wyliczenia wskazują, że w praktyce żeby otrzymać dopłatę roczną za 2019 rok, uczestnik PPK musi pracować u pracodawcy, u którego przepisy zakładowego prawa pracy przewidują termin wypłaty wynagrodzenia w tym samym miesiącu, za który ono przysługuje oraz to, aby kwota wpłaty naliczana w miesiącu listopadzie 2019 roku wyniosła co najmniej 472,50 zł. Skoro wpłaty obligatoryjne do PPK to 3,5% wynagrodzenia uczestnika PPK (1,5% wpłaty finansowanej przez pracodawcę oraz 2% wpłaty finansowanej przez uczestnika), to jeśli w danym PPK nie ma wpłat dodatkowych, to żeby otrzymać dopłatę roczną trzeba mieć wynagrodzenie za listopad 2019 roku w kwocie co najmniej 13 500 zł. PPK w 2019 roku – pogoda dla bogaczy.

dr Marcin Wojewódka, Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >