Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych nakazuje pracodawcy wybrać instytucję finansową (najpóźniej do 25 października), z którą zawarta zostanie umowa o zarządzanie PPK. Wybór ten powinien zostać dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, działającą u danego pracodawcy. Jeżeli brak jest zakładowej organizacji związkowej, instytucja finansowa powinna zostać wybrana w porozumieniu z reprezentacją pracowników, wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Czytaj w LEX:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK  >

Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że obowiązek konsultacji wyboru instytucji to bardzo dobre rozwiązanie. - Związki czy przedstawiciele pracowników powinni wyrazić swoje zdanie w tej kwestii. Przedstawiciele pracowników nie mogą jednak zablokować procesu wyboru - podkreśla.

Czytaj też: PPK może pomóc polskiej gospodarce >>>>

 


Jaka rola związków zawodowych?

Marczuk wyjaśnia, że jeżeli nie będzie zgody ws. wyboru firmy, to ostateczną decyzję podejmie sam pracodawca. - To na nim ciąży obowiązek podpisania umowy. Zgodnie z prawem nie może on pozbawić pracowników możliwości oszczędzania w PPK. Warto tutaj podkreślić, że pracodawca powinien ten proces konsultacji sformalizować. Chodzi o to, aby sporządzać odpowiednie notatki, stenogramy z rozmów - zaznacza.

Zobacz procedurę w LEX: Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku >

Z kolei Przemysław Mazur z kancelarii Romanowski i Wspólnicy zwraca uwagę, że kwestią odrębną w tym przypadku jest jednak potencjalny zakres odpowiedzialności pracodawcy, który wdrożył PPK z pominięciem udziału strony pracowniczej lub bez zawarcia z nią porozumienia. - W takim przypadku pracodawca może potencjalnie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem poszczególnych pracowników - zaznacza.

Podkreśla jednak, że, dochodzenie przez pracowników tej odpowiedzialności wydaje się bardzo trudne. - W szczególności wykazanie przez pracowników szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego, skoro nawet gdyby pracodawca rozpoczął procedurę wdrożenia PPK w terminie, to i tak ostatecznie byłby on uprawniony do wyboru instytucji finansowej jednostronnie - wskazuje ekspert.

Sprawdź w LEX:

- W przypadku dokonania wyboru bez porozumienia ze stroną pracowniczą, z perspektywy pracodawcy istotne jest jednak, aby pracodawca dołożył szczególnej staranności w zachowaniu ustawowej procedury wyboru instytucji finansowej. Istotne jest również, aby pracodawca przeprowadził procedurę wyboru tej instytucji w sposób transparentny, dokumentując ogół podjętych w tym zakresie czynności - mówi Mazur.

- Wybór instytucji finansowej bez porozumienia ze stroną pracowniczą w praktyce będzie bowiem skutkował tym, że strona pracownicza może być szczególnie zainteresowana weryfikacją zachowania tej procedury przez pracodawcę, np. z wykorzystaniem uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy - dodaje ekspert.

 

 

Również Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego zwraca uwagę, że rola związków zawodowych, czy reprezentacji pracowników w PPK jest czysto konsultacyjna. - Nie ma możliwości, żeby związki zawodowe zablokowały decyzję pracodawcy dotyczącą wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK - przypomina.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

- Zupełnie inaczej wyglądała rola związków zawodowych w PPE, tam związki były stroną umowy zakładowej i dopóki nie osiągnięto porozumienia, pracodawca był pozbawiony możliwości tworzenia PPE. Intencją ustawodawcy w PPK było usprawnienie procesu tworzenia PPK między innymi poprzez zmarginalizowanie roli związków zawodowych - dodaje Sobolewski.

 


Pracownicze Plany Kapitałowego - dla kogo?

Pracownicze Programy Kapitałowe mają docelowo objąć 7-8 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Sprawdź w LEX: Czy do ustalenia liczby zatrudnionych do celów PPK należy wliczyć osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym? >

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >