W grudniu 2016 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 92,4 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 90,5 pkt w listopadzie bieżącego roku. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 85,4 pkt w poprzednim miesiącu do 84,3 pkt w grudniu.

Po raz pierwszy od lipca 2016 r. nastąpił wzrost wskaźnika ogólnej oceny bieżącej sytuacji biznesowej. Zarazem jednak grudzień br. był piątym miesiącem z rzędu, w którym pogorszyła się druga główna składowa Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, odzwierciedlająca oczekiwania w perspektywie nadchodzącego półrocza. Spadek wskaźnika oceny sytuacji przyszłej istotnie pogłębił się w stosunku do poprzedniego miesiąca, oddalając perspektywę przekroczenia punktu przełomowego w bieżącym cyklu, sygnalizowaną w poprzedniej edycji badania. Mimo najnowszej poprawy, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej utrzymuje się w pobliżu historycznych minimów, a wskaźnik odnoszący się do sytuacji przyszłej osiągnął najniższą wartość od momentu rozpoczęcia prowadzenia badania w marcu 2014 r. Wartości obu podstawowych wskaźników utrzymują się poniżej granicy 100 pkt, co świadczy o przewadze negatywnych wskazań uczestniczących w ankiecie przedsiębiorstw nad wskazaniami pozytywnymi. W obszarze planów inwestycyjnych firm uczestniczących w badaniu, grudzień przyniósł wyraźną poprawę – ponownie więcej przedsiębiorców chce zwiększać inwestycje, niż je ograniczać. Gorzej wypadają natomiast plany co do zmiany poziomu zatrudnienia, co może również wynikać z trudności, jakie napotykają firmy chcące zatrudniać nowych pracowników w obecnych warunkach rynkowych. Wśród głównych barier determinujących negatywną ostateczną ocenę klimatu koniunktury biznesowej wskazuje się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – niepewne otoczenie prawne oraz niestabilny kurs polskiego złotego względem walut obcych.

Zobacz: Pracodawcom przypisujemy coraz więcej negatywnych cech

W branży budowlanej można zaobserwować stabilizację w obszarze oceny bieżącej koniunktury. Oczekiwania na przyszłość pozostają jednak zdecydowanie pesymistyczne. Umiarkowany optymizm w odniesieniu do najbliższych 6 miesięcy panuje natomiast wśród przedsiębiorstw działających obszarze finansów oraz profesjonalnych usług na rzecz klientów biznesowych. W przemyśle oraz transporcie przeważają względnie neutralne wskazania, przy czym firmy z branży transportowej częściej przewidują zwiększenie nakładów inwestycyjnych oraz poziomu zatrudnienia.