Przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności może złożyć wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób. Do wniosku nie będzie już musiał załączyć potwierdzonej kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystarczy, że złoży w tej sprawie oświadczenie. Obowiązek złożenia potwierdzonej kopii lub zaświadczenia będzie ciążył jedynie na przedsiębiorcach wpisanych do rejestru albo ewidencji, z których informacje nie są ujawnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.

Tak wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. poz. 1132).

Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ryczałt wypłaca się na wniosek przedsiębiorcy, złożony za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która skierowała osoby pozbawione wolności do zatrudnienia u przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może składać wniosek nie częściej niż co trzy miesiące.

Zgodnie z nowelizacją, do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca będzie mógł załączyć (zamiast potwierdzonej kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oświadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Obowiązek złożenia potwierdzonej kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, będzie nadal ciążył na przedsiębiorcach podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji, z których informacje nie są ujawnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych.

Zmiana wchodzi w życie 1 listopada 2012 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 18 października 2012 r.

 

Data publikacji: 18 października 2012 r.