Szczegółowe uregulowania w zakresie certyfikacji instalatorów i akredytacji organizatorów szkoleń zawarte są we wchodzących w życie 14 czerwca 2017 r.:

- rozporządzeniu Ministra Energii z 9.05.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. poz. 1034)

- rozporządzeniu Ministra Energii z 18.05.2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. poz. 1038).