Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, informacja  o stanie konta to wykaz składek zewidencjonowanych na koncie emerytalnym w ZUS na 31 grudnia poprzedniego roku. Otrzymuje ją każdy ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r. Jeśli był pracownikiem - są to składki należne, jeśli sam je za siebie opłacał (np. przedsiębiorca) – wpłacone. Jeśli nie przystąpił do OFE, to  sprawdzenie jest łatwe b w obydwu dokumentach powinna być taka sama kwota składki emerytalnej: w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru za każdy miesiąc.

Trudniej będzie jeśli ubezpieczony jest członkiem OFE. Do 2010 r. włącznie, wysokość składki zgromadzonej na indywidualnym koncie w ZUS wynosiła 12,22 proc. bo 7,3 proc. składki emerytalnej (19,52 proc. – 7,3 proc.) ZUS przekazywał do OFE.
W latach 2011 i 2012 to się zmieniło. Po pierwsze - do od stycznia 2011 r. do kwietnia 2011 r. włącznie na konto emerytalne w ZUS wpływało 19,52 proc. składki, z czego 7,3 proc. ZUS przekazywał do OFE.  A zatem na emerytalnym koncie w ZUS powinno być zapisane 12,22 proc. 

Po drugie - od maja 2011 r. do grudnia 2012 r. włącznie na konto emerytalne w ZUS wpływa 19,52 proc. składki. Z tej stawki 2,3 proc. ZUS przekazuje do OFE, a 5 proc. zapisuje na nowym, specjalnym subkoncie. Łącznie więc w ZUS na koncie emerytalnym i na subkoncie ubezpieczonego powinno  być  w sumie 17,22 proc. podstawy wymiaru, z czego na „starym” koncie emerytalnym  powinno być 12,22 proc. a na nowym subkoncie, utworzonym  od 1 maja 2011 r. - 5 proc.
Wszystkie te dane można sprawdzić przez porównanie do danych w ZUS RMUA, które ubezpieczony dostaje od płatnika składek.

A zatem informacja o stanie konta pokaże ubezpieczonemu:
- jego składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012) oraz ich ogólną kwotę po waloryzacji;
- składki zaewidencjonowane na subkoncie gromadzone od maja 2011 r.  oraz ich ogólną kwotę po waloryzacji;
- zwaloryzowany kapitał początkowy – dotyczy to tych osób, które pracowały przed reformą emerytalną, czyli przed 1999 r.;
- wysokość hipotetycznej emerytury;
- wysokość  składek na  OFE.

ZUS obliczy wysokość hipotetycznej emerytury tylko na podstawie składek zgromadzonych do tej pory w I filarze. Nie weźmie pod uwagę składek zapisanych na subkoncie (5proc. od maja 2011 r.), ponieważ nie pozwalają mu na to przepisy. W poprzednich latach ZUS podawał dwie kwoty tej emerytury: na dzień dzisiejszy oraz na 5 lat przed przejściem na odpoczynek.

Jeśli ubezpieczony zauważy błąd w zestawieniu o składkach może złożyć reklamację. Najpierw jednak musi wystąpić do pracodawcy, by ten sprawdził czy przekazał do ZUS poprawne dane. Jeśli okaże się, że tak, wówczas trzeba samemu wystąpić do ZUS ze specjalną procedurą reklamacyjną.