Trzynastki przyjęte przez Senat
\

Izba jednomyślnie, bez poprawek, przyjęła ustawę o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z ustawą, pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego mają otrzymać trzynastkę, pomimo że nie przepracowali u jednego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku. Ustawodawca dał również pracodawcom dodatkowy czas na wypłatę trzynastek za 2012 rok - muszą to zrobić nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. Zgodnie z ustawą matka po urlopie macierzyńskim ma mieć prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Trzynastka będzie przysługiwała w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Nowelizacja obejmuje także pracowników, którzy skorzystali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.