Wskutek tego rozwiązania w miesiącach, w których pracodawca nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne  pracownik dostanie do ręki więcej pieniędzy. Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ogłasza corocznie Minister Pracy w obwieszczeniu określającym prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2011 r. ma ono wynieść 3359 zł, a zatem 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2011 r. wynosić będzie 100.770 zł. To o 6390 zł więcej niż w 2010 r., w którym ograniczenie limitu podstawy wymiaru składek wyniosło 94 380 zł.

Trzeba pamiętać, że limit 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dotyczy tylko podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Składki chorobowa, wypadkowa i zdrowotna są opłacane nawet gdy postawa ich wymiaru przekroczy dozwolony roczny limit. 

Jeśli ubezpieczony jest zatrudniony na podstawie umów o pracę w kilku miejscach, to na nim ciąży obowiązek kontrolowania limitu podstawy wymiaru składek i zliczanie wynagrodzenia, które otrzymuje z kilku źródeł.  Jeśli łączne wynagrodzenia przekroczą już 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas ubezpieczony  powinien poinformować swoich pracodawców, by zaprzestali potrącania od wynagrodzenia składek emerytalno-rentowych. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Jeśli składki emerytalno-rentowe będą opłacane mimo przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek, wówczas ubezpieczonemu przysługuje prawo do ich zwrotu na zasadach określonych w art. 24 ust.6a - 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Do tych celów przyjmuje się, że datą stwierdzenia nienależnie opłaconych składek jest dzień otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ma też znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy opłacają bowiem składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60%  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.  Osoby prowadzące działalność na własny rachunek będą zatem od 1 stycznia opłacać składki do ZUS co najmniej od kwoty 2015,4 zł (60% od 3359 zł). W tym roku kwota ta wynosi 1887,60 zł. Składki w 2011 r. będą więc wyższe niż teraz.