Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Minimalna temperatóra w pomieszczeniach biurowych

W myśl § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Maksymalna temperatóra w pomieszczeniach biurowych

Nie istnieją natomiast normy określające temperaturę maksymalną. Jedyny wyjątek dotyczy pracy osób młodocianych, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza – 65%.

Zobacz więcej: Wykaz prac wzbronionych młodocianym powinien znaleźć się w regulaminie pracy>>

Wobec braku określenia w r.b.h.p. optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, istnieje możliwość posiłkowania się w zakresie utrzymania pomieszczeń pracy – stosownie do § 3 r.b.h.p. – wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b.
Można uznać, że określone w § 134 r.w.t.b. temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń pracy biurowej: 20°C – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach pracy. W okresie letnim, gdy pracownicy lżej się ubierają, temperatura powinna być jednak nieco wyższa (22-24°C), gdyż warto mieć na uwadze, że różnice temperatur wewnętrznej i zewnętrznej przekraczające 5-7°C mogą powodować przeziębienia pracowników i w konsekwencji absencję chorobową.
Pracodawca powinien także pamiętać, że w przypadku, gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) jest obowiązany zapewnić pracownikom napoje (np. wodę).

Zobacz także: W czasie upałów firma musi zapewnić napoje i wymianę powietrza>>

Zobacz więcej: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami>>

Zobacz więcej: Optymalna temperatura w środowisku pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.