W dniu 22 września w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.09.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Opublikowany tekst jednolity ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 14.09.2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1807),

2) ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),

3) ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 1566),

4) ustawą z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1321)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 14.09.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Aleksander Worakomski