Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 152, poz. 1021), ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 kwietnia 2013 r.
Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: art. 69–77 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; art. 94 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; art. 3 i 4 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny; art. 12–14 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 63 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.