Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 663)
Podany w załączniku do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów tekst jednolity rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych nie obejmuje § 2 i § 3 wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. poz. 663).