Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła 10,8% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W lipcu 2008 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 9,2%.
Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu) odnotowano w 13-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie podkarpackim (0,3 punktu), które było jednocześnie województwem o najsilniejszym względnym spadku liczby ofert, a także jednym z województw o najsilniejszym względnym wzroście liczby bezrobotnych.
W trzech województwach (opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim) wskaźnik natężenia bezrobocia w odniesieniu do miesiąca poprzedniego nie uległ zmianie.

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2009 r. wyniosła 1 676,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca czerwca 2009 r. wzrosła o 18,2 tys. osób (1,1 %).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (lipiec – czerwiec) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 32,4 tys. osób (o 2,2%).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie:
- podlaskim o 2,5% (o 1,3 tys. osób);
- podkarpackim o 2,0% (o 2,5 tys. osób);
- mazowieckim o 1,8% (o 3,6 tys. osób).
Jedynie w województwie zachodniopomorskim liczba bezrobotnych w porównaniu do miesiąca poprzedniego nieznacznie spadła (o 0,1 tys. osób, tj. o 0,1%).
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2009 r. wyniosła 78,2 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 0,7 tys. (o 0,8%).
Dla porównania w lipcu 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 107,9 tys. ofert tj. o 3,3 tys. więcej niż w czerwcu 2008 r.
Względny (procentowy) spadek liczby ofert pracy w lipcu 2009 roku w porównaniu do czerwca 2009 roku odnotowano w 10-ciu województwach, przy czym największy względny, w województwie podkarpackim (o 27,2%, tj. o 1,1 tys. ofert).
W pozostałych 6-ciu województwach miał miejsce wzrost liczby ofert pracy, przy czym największy względny, w województwie lubelskim (o 18,6%, tj. o 0,7 tys. ofert).