Jak podkreśla CIOP-PIB w czwartkowym komunikacie, Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca uwagę na ważną rolę dialogu społecznego, który umożliwia przedstawicielom rządów i partnerom społecznym udział w procesach decyzyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: od opracowywania i aktualizacji strategii i przepisów, po ich faktyczne stosowanie na stanowiskach pracy. Dialog społeczny jest również niezbędny do budowania poczucia odpowiedzialności i zaangażowania wszystkich stron procesu pracy, zapewniającego efektywne wdrażanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

 

 

Według globalnych szacunków, każdego roku na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych umiera 2,9 mln osób, a co najmniej 402 mln ulegają wypadkom przy pracy (Kongres Międzynarodowej Komisji Zdrowia w Pracy, ICOH, 2022 r.). Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe przyczyniają się do utraty 5,4 proc. rocznego światowego produktu krajowego brutto (PKB).

Czytaj też: Zatrudnianie pracowników służby bhp - krok po kroku >

Czytaj również: GUS: W 2021 r. w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 68 777 osób>>

Przyczyny wypadków przy pracy

Przyczyn wypadków przy pracy upatruje się m.in. w poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, funkcjonującej w firmie. Wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z poczuciem osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, przejawiającej się w codziennej pracy. Na poziomie przedsiębiorstwa o wysokiej kulturze bezpieczeństwa mówimy wtedy, gdy prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Budowanie kultury bezpieczeństwa wymaga włączenia wszystkich uczestników procesu pracy przez ich znaczące zaangażowanie w ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa. W miejscu pracy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Wymaga to otwartej komunikacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Podstawą budowania kultury bezpieczeństwa pracy jest priorytetowe traktowanie kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niezbędnym warunkiem jest zapewnienie, aby system zarządzania bhp był integralną częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w celu kontrolowania ryzyka oraz ograniczania liczby wypadków i chorób związanych z pracą. Ważna jest odpowiednia organizacja pracy, wzmacnianie poczucia osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników za poziom bezpieczeństwa oraz wsparcie uzyskiwane w tym zakresie od przełożonych i pracowników dozoru. W kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pomocne są szkolenia i przemyślane metody motywowania pracowników do udziału w tym procesie.

Czytaj też: Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp >

Czytaj też: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - krok po kroku >

Jak przypomina CIOP-PIB, tematyce obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 była poświęcona sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. Więcej informacji oraz raport MOP poświęcony tematyce kultury bezpieczeństwa pracy tutaj