Uczelnia Łazarskiego w Warszawie zaprasza na drugą edycję Studiów Podyplomowych "Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe".

Propozycja wpisuje się w tworzące się w Polsce mechanizmy alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, na zasadzie dobrowolności ,akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów.

Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej , zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu , ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu .

Pierwsza część zajęć (jednolita dla wszystkich słuchaczy) obejmować będzie blok kompetencji psychologicznych, teorii konfliktu, strategii negocjacyjnych, komunikacji interpersonalnej i podstaw mediacji .

Druga część programu przewiduje podział na dwie specjalizacje :

-negocjacje i mediacje w biznesie ( specjalizacja obejmie : organizację przedsiębiorstwa minimalizującą ryzyko wystąpienia konfliktu, podstawy prawne funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw, specyfikę sporów gospodarczych, proces windykacji długów, negocjacje handlowe oraz mediacje cywilno- gospodarcze ( certyfikat PCM z uprawnieniami do wpisu na listę stałych mediatorów) i mediacje pracownicze uwzględniające rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy ,

-mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych ( specjalizacja obejmie teoretyczne podstawy oraz symulacje mediacji i da kwalifikacje do prowadzenia mediacji w w/w typach spraw).

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem , w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej.

Program realizowany jest w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji.

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych , pracowniczych i gospodarczych ( w zależności od wybranej specjalizacji).

 

Więcej informacji na: http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/negocjacje-i-mediacje/