Stanowisko takie przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Sitarskiego (nr 14578).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, należy mu się 20 dni urlopu, przy zatrudnieniu przez co najmniej 10 lat wymiar urlopu zwiększa się do 26 dni.

Okres zatrudnienia

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje w art. 154(1), że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy (np. wypowiedzenie umowy o pracę, porozumienie stron, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Przy ustalaniu wymiaru urlopu należy uwzględnić również okres nauki w szkołach ponadpodstawowych, na zasadach określonych w art. 155 kodeksu pracy. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Wliczeniu podlega wyłącznie ten okres nauki, którego efektem jest ukończenie danej szkoły.

Konieczny dyplom

Zaliczenie wszystkich zajęć i zdanie wszystkich egzaminów nie wystarczy. Aby zyskać dodatkowe 6 dni urlopu pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Podjęcie, ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala bowiem na wliczenie okresu nauki na uczelni wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium.

O tym, kiedy mamy do czynienia z ukończeniem szkoły wyższej decydują przepisy regulujące sposób prowadzenia oraz organizację studiów zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Na mocy art. 167 ust. 1 tej ustawy absolwentem wyższej uczelni jest osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów na danym kierunku. Zgodnie natomiast z art. 167 ust. 2 datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Warto przywołać  w tym miejscu pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wyrażony w wyroku z 14.04.2008 r. (II SA/Wa 100/08, LEX nr 506463), który wskazał, że tytuł zawodowy uzyskuje się z dniem zdania egzaminu dyplomowego, stwierdzającego ukończenie studiów na określonym kierunku, z którym wiąże się uzyskanie ustalonego tytułu zawodowego. Inaczej mówiąc, dopiero tytuł zawodowy (magistra lub równorzędny) uzyskany w szkole wyższej jest potwierdzeniem ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku.