Generalny Inspektor Danych Osobowych w swoim stanowisku w sprawie przetwarzania danych zleceniobiorcy pracującego na rzecz swojego pracodawcy informuje, że kluczową kwestią jest status osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną na rzecz własnego pracodawcy - tzn. czy jest pracownikiem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Do takiego rozumienia przychyla się orzecznictwo Sądu Najwyższego i w związku z tym, że osoba taka uznawana jest za pracownika, to jej pracodawca jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego musi on posiadać informację o wszystkich przychodach osiągniętych przez pracownika, aby odprowadzić odpowiednią kwotę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W chwili osiągnięcia w danym roku kalendarzowym przez pracownika kwoty ograniczenia rocznej podstawy składek, płatnik składek powinien zaprzestać ich opłacania, jak wynika z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przekazywanie takich informacji pracodawcy leży w interesie pracownika, bowiem to on odpowiada za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenie.
 
Źródło: www.giodo.gov.pl