W dniu 19 sierpnia 2014 r. zaczyna obowiązywać istotna zmiana w ustawie o lasach. Stosunek pracy osób, które są zatrudnione na podstawie powołania – tj. zastępców nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa, inżyniera nadzoru oraz leśniczego – automatycznie zostanie przekształcony w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do tej pory osoby pracujące na tych stanowiskach powoływał i odwoływał nadleśniczy. Zmiana ww. stanowisk musi dokonać się w dniu wejścia w życie noweli, czyli 19 sierpnia 2014 r.
Zmiana ta wzmacnia stabilność zatrudnienia w leśnictwie, daje pracownikom większą ochronę na wypadek dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz jak spodziewają się leśnicy usystematyzuje decyzje kadrowe.
Jednak  nadal na podstawie powołania będzie swoją pracę wykonywał nadleśniczy.
podstawa prawna: 
art. 2 ustawy z 10 czerwca 2014 r.  o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. poz. 1032 oraz
art. 35 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst. jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)