PIP zamierza zwrócić szczególną uwagę na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

Zobacz także: Dane osobowe pod kontrolą PIP

PIP ma kontynuować wzmożony nadzór nad pracodawcami, u których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. Inspektorzy ocenią, w jakim stopniu pracodawcy angażują się w eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń zawodowych. Do przedstawicieli pracowników będzie należało przeprowadzanie lub aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. PIP będzie nadal kontynuowała program prewencyjny „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają do 50 pracowników.

Zobacz także: Firmy utrudniają kontrole PIP

Wśród działań długofalowych realizowanych w przyszłym roku znalazły się także rekontrole u pracodawców, którzy produkują lub stosują nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach. Mają one przynieść odpowiedź na pytanie, czy poprawił się stan ochrony zdrowia pracowników. PIP zapowiedziała, że zamierza intensywnie monitorować przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń. Ma również położyć nacisk na kontrolę zatrudniania pracowników tymczasowych.

Budowy, prace drogowe i rozbiórkowe nadal będą pod czujnym okiem inspektorów pracy, którzy zwrócą uwagę na eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracowników. Kontrole będą powtarzane na wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących przepisy. Natomiast do pracodawców, u których w ostatnich latach odnotowano wypadki śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe, bądź powtarzalność zdarzeń wypadkowych o podobnych przyczynach, skierowany zostanie program prewencyjny „Budownictwo. Stop wypadkom”. 

Zobacz także: Więcej uprawnień kontrolnych dla PIP

Nowymi tematami w planie rocznym są m.in. kontrole: zakładów produkcji prefabrykatów budowlanych i cegielni, pracy w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne, budowy i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach hutniczych, odlewniach i zakładach przemysłu maszynowego. Po raz pierwszy gruntownym kontrolom zostaną poddane domy pomocy społecznej. Do PIP napływa bowiem coraz więcej sygnałów, że dochodzi w nich do narusznia prawa pracy. Więcej>>>

Więcej o zapowiadanych kontrolach PIP przeczytasz w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych