Jeżeli brak jest podstaw, o których mowa w poprzednim zdaniu, dla ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego. Kwotę tę podaje Minister Pracy w obwieszczeniu. Graniczenie nie dotyczy natomiast składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Praktyka wskazuje, że najczęściej maksymalna kwota zostaje osiągnięta w październik. W 2012 r. jest to Jeżeli brak jest podstaw, o których mowa w poprzednim zdaniu, dla ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego. Kwotę tę podaje Minister Pracy w obwieszczeniu. Graniczenie nie dotyczy natomiast składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Praktyka wskazuje, że najczęściej maksymalna kwota zostaje osiągnięta w październiku. W 2012 r. jest to 105 780 zł.