NSZZ "Solidarność" wniósł uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

W ocenie związku, proponowane w projekcie zawężenie wykazu prac stanowi jednoznaczne obniżenie dotychczasowych wymagań ustalonych w prawie polskim. "Solidarność" przypomina, że dyrektywy UE mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przepisy krajowe nie mogą przyjmować rozwiązań niższych od ustalonych dotychczas w prawie krajowym lub niższych od ustalonych w dyrektywach. Tymczasem w projekcie wykaz prac szkodliwych został zawężony wobec dotychczas obowiązującego.

Związek wniósł o poszerzenie wykazu prac o takie kategorie pracowników jak "kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 6 miesięcy" lub "kobiety w późnym połogu". Jednocześnie prezydium Komisji Krajowej zaproponowało wprowadzenie rozwiązań obowiązujących w krajach OECD, gdzie dyrektywa unijna czyni priorytetem "dobrostan pracownika w cyklu okołodobowym świadczonej przez niego pracy, z uwzględnieniem jego całego cyklu życia i wynikających z tego różnic i zmian fizjologicznych, mających znaczny wpływ na jego funkcjonowanie".

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 28 grudnia 2016 r.