Proponowane zmiany dotyczące włączenia do porządku prawnego godzinowej płacy minimalnej mają na celu zwiększenie dochodów osób zatrudnianych w ramach umów cywilnoprawnych. Ma to szanse na realizację, ale główny cel ustawy, jakim jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych może nie zostać osiągnięty. Zmiany zaproponowane w projekcie są niewystarczające.  

Związek zaznacza, że należałoby rozpocząć prace nad systemowymi zmianami w prawie pracy, które powinny zostać zainicjowane przez Komisję Kodyfikacyjną z udziałem partnerów społecznych. Jednocześnie NSZZ „Solidarność” wskazuje na konieczność wyłączenia niektórych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Zobacz: Giedrojć: ograniczenie budżetu PIP spowoduje zmniejszenie liczby kontroli

Prezydium KK z zadowoleniem przyjmuje zmiany w projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Jest to realizacją postulatu związków zawodowych. Zniesienie ograniczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracowników PIP w pierwszym roku pracy do 80 proc.  również zostaje przyjęte z satysfakcją. Ponieważ  jednak pracownicy PIP zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami, należy zadbać o odpowiednie finansowanie inspekcji, co może być utrudnione ze względu na obcięcie wydatków PIP w ustawie budżetowej o około 8 milionów złotych w stosunku do projektu ustawy budżetowej. 

Ostatnie zmiany do ustawy o zamówieniach publicznych czyli wprowadzenie obowiązku wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz dalsze ograniczanie stosowania kryterium najniższej ceny powinny przynieść pozytywne efekty w walce z segmentacją rynku pracy. Z tego powodu NSZZ "Solidarność' postuluje zapisanie w Kodeksie pracy domniemania istnienia stosunku pracy, ilekroć wykonywana jest praca zarobkowa.