Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownik zamierza zawrzeć ślub jednopłciowy poza granicami Polski.

Czy takiemu pracownikowi zatrudnionemu w Polsce przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego z tej okazji?

Odpowiedź: Należałoby uznać, że pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy. 

Uzasadnienie: W związku z określonymi zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi, takimi jak ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb bliskiej osoby, pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy (tzw. urlop okolicznościowy). Celem zwolnienia jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w tych zdarzeniach oraz załatwienie spraw z nimi związanych.

W razie ślubu pracownika pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia - § 15 pkt 1 i 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

Polecamy: Urlopu okolicznościowego można udzielić w dowolnym terminie

Przepisy rozporządzenia nie określają co należy rozumieć pod pojęciem „ślubu”.  Przyjmuje się, że prawo do zwolnienia przysługuje zarówno w przypadku, gdy pracownik zawiera ślub cywilny jak i kościelny, przy czym nie musi to być ślub konkordatowy, a więc wywierający skutki w sferze cywilnej (część prawników stoi jednak na stanowisku, że ślub uprawnia pracownika do urlopu okolicznościowego tylko, jeśli małżeństwo wywiera skutki cywilnoprawne). Ze zwolnienia można skorzystać w przypadku ślubu zawieranego w Polsce jak i za granicą.

Jeżeli więc pracownik zamierza zawrzeć ślub poza granicami Polski zgodnie z obowiązującymi tam przepisami (dopuszczającymi zawieranie małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci), to należałoby uznać, że przysługuje mu z tego tytułu urlop okolicznościowy. Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p. jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na orientację seksualną jest niedopuszczalna. Podstawą udzielenia zwolnienia byłby w takim przypadku zagraniczny akt małżeństwa.