Składki za osoby wychowujące dzieci będą opłacane z budżetu państwa
\

Resort pracy przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa opłacałby składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Składki w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Przewidziane zostały dwie podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem. Dla osób posiadających 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem, miałaby to być kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, natomiast dla osób nie posiadających stażu ubezpieczeniowego, osób bezrobotnych, oraz osób z krótszym, niż półroczny, stażem podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby nieubezpieczone będą miały prawo wyboru, w ramach którego systemu ubezpieczeń (powszechnego czy rolniczego) chcą być objęte w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli wybiorą system rolniczy, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem w związku ze sprawowaniem opieki jest brak innego tytułu do ubezpieczenia oraz złożenie stosownego wniosku do ZUS zawierającego m.in. datę rozpoczęcia (nie wcześniejszą, niż data złożenia wniosku) i datę zakończenia okresu wychowywania objętego ubezpieczeniem. Do wniosku będzie trzeba załączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Projekt przewiduje również, że za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w okresie przerwy w prowadzeniu działalności rolniczej albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku odpowiednio do lat 4 lub 18, i w okresie do 3 i odpowiednio 6 lat składkę na to ubezpieczenie finansuje KRUS, z dotacji budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego przeznaczonej na te składki od dnia zgłoszenia przez rolnika udokumentowanego wniosku wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem. Składka miesięczna za te osoby ma wynosić 10% emerytury podstawowej.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i ma dotyczyć dzieci, które urodzą się po 31 grudnia 2012 r. z wyjątkiem regulacji określających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 4 (odpowiednio – do lat 18) podlegających tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym. Zgodnie z projektem podstawa ta będzie dotyczyła również wszystkich osób przebywających na urlopach wychowawczych w dniu wejścia w życie ustawy.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Tekst projektu: legislacja.rcl.gov.pl

Więcej informacji: www.mpips.gov.pl

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 9 maja 2012 r.

Data publikacji: 9 maja 2012 r.