Zatrudniliśmy pracownika na umowę zlecenie od 15 listopada 2010 r. do 14 lutego 2011 r. Wypłatę z tego tytułu będzie otrzymywał każdego miesiąca (czyli 14 grudnia 2010 r., 14 stycznia i 14 lutego 2011 r.).
Wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy (czyli od 15 listopada do 14 grudnia) wynosi 1300 zł.
Od jakiej podstawy powinniśmy odprowadzić składki ZUS za miesiąc listopad?


 
Stosownie do treści art. 18 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Przychodem w rozumieniu powyższej ustawy jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.
Stopy procentowe składek wynoszą:
1) 19,52% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne,
2) 6,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe,
3) 2,45% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe,
4) od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe.
Składki te należy więc obliczyć od kwoty wynagrodzenia przysługującego z tytułu zawartej umowy zlecenia (1300 zł).