Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Określają, że w gospodarstwach o powierzchni:

- poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych do celów ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników - składkę opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS);

- powyżej 6 ha przeliczeniowych - składkę opłaca rolnik.

Składki zdrowotne za domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej opłaca rolnik, który taką działalność prowadzi. Składki będą wpłacane do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników.