Skarga NSZZ Solidarność na przepisy regulujące zawieranie umów na czas określony
\

NSZZ „Solidarność” przygotował skargę na Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej w sprawie niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Mowa tu o dyrektywie 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. UE L 99 z 10.07.1999 r.).

„Solidarność” uważa, że Polska nie zapobiega nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów na czas określony, wyłącza pozostałe umowy terminowe, stosuje zbyt krótki czas pomiędzy jedną a drugą umową oraz dopuszcza do wielokrotnego zawierania takich umów dla wykonania prac o charakterze cyklicznym.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.