Sejm uchwalił zmiany dotyczące urlopu wychowawczego
\

36-miesięczny urlop wychowawczy, w tym jeden miesiąc tylko dla ojca, wydłużenie z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu, z którego mogą jednocześnie korzystać oboje rodziców oraz możliwość podzielenia urlopu na 5 części to główne założenia ustawy zmieniającej kodeks pracy, którą Sejm uchwalił 26 lipca.

Uchwalona przez Sejm ustawa implementuje dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r. Zgodnie z nowelizacją w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto z 3 do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka. Nowelizacja wprowadza także możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery. Ustawa określa też przypadki, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy. Chodzi o sytuacje, gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony. Nowelizacja usuwa też niekorzystny przepis mówiący o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy. W takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym. Ponadto, w myśl nowych przepisów długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2013 r.

Data publikacji: 29 lipca 2013 r.