Sejm przyjął nowelę wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
\

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Celem nowelizacji jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk realizujących tę ustawę: samorządów, organizacji pozarządowych, rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny. Ustawa dotyczy m.in. finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Są tam kierowane zarówno dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej ani w domu dziecka, jak i dzieci posiadające rodziców, ale wymagające specjalistycznej opieki. Nowelizacja stwarza starostom podstawę prawną do finansowania takich pobytów. Koszty takiego pobytu ma finansować powiat, na terenie którego dziecko się urodziło. Ustawa zajmuje się także m.in. zagadnieniem rozdzielania małoletnich matek, przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, od ich nowonarodzonych dzieci. Zmniejszeniu – z 20 do 15 – ulega liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej. W ustawie znalazły się też rozwiązania ułatwiające współpracę pomiędzy samorządem gminnym a powiatowym. Przyjęte przez Sejm rozwiązania nakładają na samorząd wojewódzki obowiązek kontroli systemu sprawowania pieczy zastępczej.

Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 lipca 2014 r.

Data publikacji: 28 lipca 2014 r.