Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych ( pierwotny druk nr 804), po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne.

Do okresu 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej, uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany będzie okres pobierania świadczeń wypłacanych opiekunowi – mimo nieodprowadzania składki na Fundusz Pracy. Projekt zakłada też, że opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych, ubiegający się po ich śmierci o świadczenie przedemerytalne, będą musieli m.in. do dnia ustania prawa do świadczeń dla opiekuna mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a mężczyzn - co najmniej 25 lat. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która zarekomendowała uchwalenie go bez poprawek.

Źródło: sejm.gov.pl, stan z dnia 5 października 2016 r.