W piątek wszedł w życie program "Mama 4 plus"

W ramach programu matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskają prawo do minimalnej emerytury – 1100 zł brutto. Mimo, że oficjalnie o "matczyne emerytury" można się starać od 1 marca, to już od połowy lutego do Zakładu napływały wnioski.

Czytaj też: ZUS prześwietli osoby starające się o "matczyną emeryturę" >>

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmuje ZUS lub KRUS. Zgodnie z szacunkami ZUS około 92 tys. osób już na starcie spełnia warunki do przyznania świadczenia. Są to mamy, a w niektórych przypadkach także ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, osiągnęli wiek emerytalny i mają emeryturę niższą niż minimalna, albo też nie mają prawa do emerytury i dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Pierwsze decyzje

- Chcę dzisiaj zameldować, że zostały wydane trzy decyzje o przyznaniu rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, dla mam z roczników: 1937, 1947, 1956. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, te informacje są dowodem na to, że realizujemy tę ustawę - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska na antenie Polskiego Radia 24. Dodała, że zdecydowana większość wniosków jest składana przez kobiety w wieku 60-69 lat.  - Wnioski są przyjmowane także od mam w wieku 70-79. Kobiety w wieku 90-99 lat złożyły do tej pory 22 wnioski - podkreśliła prezes ZUS.

 


ZUS zbada sytuację dochodową wnioskodawcy

Szefowa ZUS zwróciła uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że rozpatrując wnioski trzeba dość kompleksowo zbadać sytuację dochodową danej osoby. – Przede wszystkim przygotowaliśmy formularz wniosku oraz oświadczenia, w którym każdy wnioskujący wskaże okoliczności dotyczące jego dochodów własnych. Pytamy w nim o różne możliwe świadczenia i różne możliwe źródła dochodu. Na koniec każdy będzie mógł dodać od siebie informacje, które uważa, że mogą być istotne przy rozpatrywaniu wniosku. Oczywiście Zakład będzie mógł posiłkować się danymi z urzędu skarbowego oraz gminy. Jeżeli osoba wnioskująca posiada dokumenty, które mogą być istotne dla sprawy z punktu widzenia źródeł utrzymania, to na pewno warto takie dokumenty złożyć wraz z wnioskiem – mówiła prezes ZUS.

 

Jak wygląda wniosek?

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć akty urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi), informację o ich numerach PESEL oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Pracownicy ZUS i KRUS mogą także prosić o dołączenie innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

W składanych oświadczeniach należy także poinformować m.in. o ewentualnych przerwach w wychowywaniu dzieci lub o ograniczeniu praw rodzicielskich. Świadczenie nie przysługuje bowiem osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.
Ojcowie ubiegający się o świadczenie uzupełniające, będą proszeni też o wskazanie daty zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zyskają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie muszą dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.
W razie odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji będzie można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Alternatywnie można też, w terminie 30 dni, odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – od razu lub po drugiej negatywnej decyzji prezesa ZUS lub KRUS.