Zagadnienie mobbingu w instytucjach kultury było motywem przewodnim spotkania dwustronnego Zespołu partnerów społecznych ds. zagrożeń psychospołecznych, które odbyło się 10 lipca w Warszawie.

Temat został podjęty na wniosek Krajowej Sekcji Bibliotek NSZZ Solidarność, która alarmowała, że pracownicy bibliotek są coraz bardziej obciążeni pracą, gdyż ich zadania nie ograniczają się do zwykłego wypożyczania książek, wiążą się np. z animacją wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Niestety dzieje się to coraz częściej kosztem ich dobrostanu psychicznego.

- Większa intensyfikacja pracy i nie zawsze dobre relacje pomiędzy przełożonym a podwładnymi w tak małych jednostkach, jakimi są biblioteki, skutkują narastającymi problemami z mobbingiem, czasem nieuświadomionym – mówi wprost Mirosław Koper, przewodniczący Krajowej Sekcji Bibliotek NSZZ Solidarność – Potrzeba nam więcej szkoleń, które pozwolą na radzenie sobie z tym zagrożeniem - dodaje. Partnerzy społeczni, reprezentowani w Zespole, postanowili, że wspólnie zwrócą się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zainicjowanie dialogu dotyczącego problematyki mobbingu w instytucjach kultury.

- Stres związany z pracą, mobbing czy generalnie zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy związane są w dużej mierze z pracą w usługach. Stąd też partnerzy społeczni we wszelkich branżach usługowych, takich jak przykładowo handel, transport, ale i działalność kulturalna powinni starać się wypracować adekwatne dla potrzeb rozwiązania z zakresu zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi - wskazuje Barbara Surdykowska, która w Zespole reprezentuje NSZZ Solidarność. - W odniesieniu do bibliotek istnieje ewidentnie potrzeba zaangażowania organizatorów instytucji kultury w postaci najczęściej władz samorządu terytorialnego – dodaje ekspertka.

Zespół ds. zagrożeń psychospołecznych został utworzony w 2014 r. przez partnerów społecznych (NSZZ Solidarność, OPZZ, FZZ, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i ZRP) w efekcie negocjacji nad wdrożeniem europejskich porozumień dotyczących stresu związanego z pracą oraz przemocy i nękania w miejscu pracy. Jego głównym celem jest promowanie działań prewencyjnych w tym obszarze.

Źródło: www.tysol.pl, stan z 14.07.2017 r.